Zamówienia publiczne

 

                                                                                                                                                                             Żagań, dn. 02.12.2022 r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zespół Przedszkolny nr 2 i 3 w Żaganiu, ul. Skarbowa 13, 68-100 Żagań,

 tel.68/451-78-34 zaprasza do złożenia oferty cenowej na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu

 w okresie 02.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

 

 Przedmiot zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych
 z podziałem na następujące pakiety, wraz z rozładunkiem i wniesieniem na wskazane miejsce rozładunku:

 

PAKIET I:

PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE CPV 15.81.00.00 – 9

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:15 do 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

PAKIET II:

NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE CPV 15.50.00.00-3

Dostawa nabiału i pozostałych produktów mleczarskich z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku

w godz. od 6:15 od 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

PAKIET III:

ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE CPV 15.00.00.00-8

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia do godz. 11:00.

 

PAKIET IV:

RYBY I JEJ PRZETWORY CPV 15.20.00.00-0

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:30 do 10:00. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w miesiącu.

PAKIET V:

WARZYWA ŚWIEŻE I OWOCE CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:30 do 10:00.

PAKIET VI:

MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE ŚWIEŻE I PRODUKTY MIĘSNO –

WĘDLINIARSKIE CPV15110000-9

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:15 do 7:30.

         PAKIET VII:

         DRÓB ŚWIEŻY I PRODUKTY DROBIOWE CPV 15112100-6

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 6:15 do 7:30.

PAKIET VIII:

ZIEMNIAKI CPV 15.00.00.00-8

Dostawa ziemniaków odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia do godz. 10:00.

PAKIET IX:

JAJKA CPV 15.30.00.00-1

Dostawa jajek odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia do godz. 10:00.

 

PAKIET X:

MROŻONE WARZYWA I OWOCE  CPV 15.89.60.00-5

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego

w godz. od godz. 7:30 do 10:00.

 

Termin realizacji dostaw:

      Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, od poniedziałku

       do   piątku w godz. 6:15 do 14:15.

       Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie Dostawca  określa

 możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu składanych przez siebie ofertach. Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest   możliwości przyjmowania zamówień prosimy o podanie informacji  w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

 

Okres gwarancji:

   Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednie oznakowanego (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowania partii produkcyjnej, dane identyfikacyjne producenta).

   Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd, tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczny dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym, stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej.

 Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136 poz.914) wraz z odpowiednimi aktami wykonawczymi.

 Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane z Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

  Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentację pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczanej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

  Zamawiający dopuszcza:

    W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w tej samej cenie, zbliżonej jakości i gramaturze:

  

 Sposób i termin składania ofert:

 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia                                                                                                                                         19  grudnia  2022 r. do godz. 12.00 pod adresem: Zespół Przedszkolny nr 2 i 3 w Żaganiu,  ul. Skarbowa 13, 68-100 Żagań.

      2. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,

         nie  będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 3. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

 4. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu) i opisanej w następujący sposób:

 

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

Do Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu w roku 2023”

Otwarcie ofert nastąpi 20 grudnia 2022 r. w  Zespole Przedszkolnym nr 2 i 3 w Żaganiu, natomiast  informacja o wyłonieniu najkorzystniej oferty po zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 : http:// przedszkole2.zagan.pl/

 

Kryteria oceny ofert:

   a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

   - Cena 95%

   - Okres prowadzenia działalności 5%

      b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi  

   wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                                                                                                                                                                            z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,                                                                                                                                                                 w  szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen

   wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie

   dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w

   szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta

   nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

   c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana

   ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu

   zamówienia.

 

Termin związania ofertą:

   1.Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego jako  

   termin składania ofert.

 1. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

 

Inne wymagania i warunki:

Do formularza ofertowego należy dołączyć oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r., które dotyczą zdrowego żywienia w placówkach oświatowych z Pakietu:

 1. Pieczywo i wyroby piekarnicze
 2. Nabiał i przetwory mleczarskie
 3. Ryby i jej przetwory
 4. Warzywa świeże i owoce
 5. Artykuły ogólnospożywcze
 6. Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie
 7. Drób świeży i produkty drobiowe
 8. Ziemniaki
 9. Jajka
 10. Mrożone warzywa i owoce

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.   

Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

 

Warunki płatności:

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zobowiązuje się dokonać zapłaty za poszczególne partie dostarczonego towaru zgodnie z ustalona ceną netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Podstawę zapłaty stanowi faktura VAT.

 

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami w Zespole Przedszkolnym nr 2 i 3:     

               - Joanna Golan, tel. 68/451-78-34, ul. Skarbowa 13.

 

Załączniki:

 1. Formularze ofertowe z wykazem produktów w podziale na pakiety: PAKIET I-X
 2. Oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r., które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych.
 3. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Klauzula informacyjna  z art. 13 RODO.