Przedszkole

Miejskie Przedszkole 2 Żagań

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości - zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

NASZE ZADANIA:

 1. Tworzenie warunków do indywidualnego, twórczego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 2. Wspieranie aktywności i kreatywności dziecka, wspieranie w rozwoju jego talentów, wspieranie w pokonywaniu trudności i barier.
 3. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, w zgodzie ze sobą i środowiskiem.
 4. Zapewnianie ciekawych, zorganizowanych i atrakcyjnych zajęć w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.
 5. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka.

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przygotowanie absolwentów naszego przedszkola jako dzieci otwartych, twórczych, komunikatywnych, przygotowanych do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji, znających siebie i swoje możliwości.
 2. Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci. Tworzenie warunków do twórczego działania, przyswajania ważnych umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka.
 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki pracy nauczycieli, personelu placówki, nauczycieli zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 4. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje i ciągle doskonalą swoje umiejętności.
 5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą tworząc przyjazną atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 6. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoja bazę lokalową. Pracujemy nad wyposażeniem naszej placówki w nowy sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 7. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinie w środowisku lokalnym. Estetyka pomieszczeń i otoczenia oraz działania dydaktyczno-wychowawcze wpływają na wysoka ocenę przedszkola. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.


KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ:

Dojrzałość społeczna:

 • dobry poziom adaptacji;
 • zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych;
 • samodzielność i aktywność;
 • przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość.

Dojrzałość emocjonalna:

 • zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały
 • sposób (słuchają i wypowiadają się w różnych sytuacjach);
 • umiejętność pokonywania trudności;
 • umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania;
 • podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca.

Motywacja do nauki:

 • umiejętności poznawcze, chęć do podjęcia nauki;
 • zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych osiągnięć;  

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:

 • autoprezentacji własnej osoby i umiejętności;
 • swobodnego wypowiadania się;
 • analizy i syntezy wyrazów;
 • percepcji wzrokowej;
 • interesowania się czytaniem i pisaniem: gotowość do nauki;
 • sprawnego liczenia;
 • sprawności graficznej i ruchowej.

CELE I ZADANIA:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:
  • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
  • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nich wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
  • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych form zachowania dzieci.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu:
  • W przedszkolu wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
  • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
  • W przedszkolu funkcjonuje system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie. 
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:
  • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
  • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
  • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
  • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku lokalnym.
 4. Zarządzanie przedszkolem:
  • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
  • Nauczyciele systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola.
  • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.