Rekrutacja

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.   Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2.   Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ składany do dyrektora wybranej placówki, a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 1 marca do 22 marca 2024r.

3.    Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.

4.    Rodzice składają wniosekw jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziału przedszkolne
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

5.   Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2024/2025 w okresie od 21 lutego do 29 lutego 2024r.

6.   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 28.06.2024 r.

7. Terminy i harmonogram postępowania określa Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2024/2025.

 

II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola zawiera:

 • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka;
 • adres miejsca zameldowania rodziców i dziecka;
 • adres zamieszkania rodziców i dziecka (jeżeli jest inny jak adres zameldowania);
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
 • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

2.  Wniosek można pobrać w każdym miejskim przedszkolu w Żaganiu oraz ze stron internetowych przedszkoli.

3.       W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, rodzic dziecka przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 przekazuje dyrektorowi przedszkola pisemną informację zawierającą uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 

4.        Do wniosku dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 

 • oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych;
 • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców / opiekunów prawnych;
 • oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola rodzeństwa kandydata.

 

5.   Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

6.       Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

7.        Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

III. KRYTERIA REKRUTACYJNE

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Żagania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

·           wielodzietność rodziny kandydata;

·           niepełnosprawność kandydata;

·           niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

·           niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

·           niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

·           samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

·           objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub uczą się w systemie dziennym (10 punktów);
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (8 punktów);
 • Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola (6 punktów);
 • Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym (4 punkty);
 • Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola (2 punkty).

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  podaje  się  do  publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
 10.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.   

 

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Burmistrza Miasta.

 W tym przypadku Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego,wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecka.